ŠOLSKA IN VRSTNIŠKA MEDIACIJA

USPOSABLJANJE ZA ŠOLSKEGA MEDIATORJA – 150 ur

Novost

 • večina teoretičnega dela se izvaja kot študij na daljavo
 • avdiovizualno snemanje predavanj za manjkajoče udeležence

Osnovni podatki o usposabljanju

Vodja usposabljanja: dr. Tanja Pia Metelko

Trajanje:150 ur

Število udeležencev: do 18

Ciljna skupina:

 • (šolski) svetovalni delavci, ravnatelji, učitelji, profesorji, vzgojitelji, socialni delavci ter drugi delavci v vzgoji in izobraževanju, ki delajo z otroki in mladostniki.

Cilj:

 • udeležence usposobiti za samostojno mediiranje, t.j. reševanje konfliktov s pomočjo mediacije v vsakovrstnih sporih in med katerimikoli udeleženci (mladimi, učitelji, starši, osebami izven šole)
 • širiti v šolskem okolju odprt prostor dialoga
 • udeležence usposobiti za samostojno izvajanje naslednjih usposabljanj  v svoji vzgojno izobraževalni ustanovi: Uvajalni seminar v šolsko mediacijo (za strokovne delavce), Vrstniška mediacija (za dijake in učence), Šola za starše, Mediacija v vrtcu.

Pridobitev:

 • Potrdilo o uspešno opravljenem osnovnem mediacijskem usposabljanju v trajanju 100 ur
 •  naziv mediator, ki ga podelita Inštitut  za mediacijo Concordia in MEDIOS – Združenje mediacijskih organizacij Slovenije (program je skladen s standardi izvajanja mediacijskih usposabljanju pri MEDIOS-u)
 • Potrdilo o uspešno opravljenem 50 urnem usposabljanju za šolskega mediatorja
 • naziv šolski mediator, ki ga podelimo skupaj z MEDIOS-om, združenjem mediacijskih organizacij Slovenije (program je skladen s standardi izvajanja mediacijskih usposabljanju pri MEDIOS-u)

 

Kraj izvajanja:

 • Ljubljana: na sedežu Inštituta za mediacijo Concordia, Jarška cesta 10a.

Temeljni pristopi usposabljanja:

 • 20% teoretičnega dela (študij na daljavo) / 40% izkustvenega dela / 40% praktičnega dela
 • pri treningu delajo udeleženci v majhnih skupinah

Program

 

NASLOV MODULA

VSEBINSKI SKLOP

TRAJANJE

1.

TEMELJNO

O MEDIACIJI

 

 

Uvod in spoznavanje

Uvodno o mediaciji

10 ur

Splošno o mediaciji  
Načela mediacije in vloge udeležencev  
Modeli in pristopi mediacije  

2.

KONFLIKT – KOMUNIKACIJA –

ČUSTVA

Konflikt in mediacija

10 ur

Komunikacija in etika v mediaciji  
Pomen čustev v mediaciji  

3.

TEHNIKE MEDIACIJE

Temeljne tehnike v mediaciji:

Aktivno/zavestno poslušanje, Povzemanje, Interpretiranje zornega kota drugega udeleženca, Okrepitev pravil, JAZ sporočila, Iskanje pomembnih informacij, Preokvirjanje, Normaliziranje, Približevanje stališč – vzpostavljanje vzajemnosti, Fokusiranje na prihodnost, Uravnotežanje moči, Ločena srečanja, Delitev na manjše dele, Kaj se bo zgodilo ČE, Uporaba splošno veljavnih meril, Možganska nevihta, Metakomunikacija, Ločitev stališč od interesov, Lupljenje čebule

20 ur

Tehnike postavljanja vprašanj  
Mediacija v težkih situacijah  

4.

PROCES MEDIACIJE Faze mediacije

15 ur

    Zbiranje in vrednotenje podatkov in interesov  
Razvijanje opcij in alternativ  

5.

MEDIACIJA V ŠOLI Konflikt in nasilje v šoli

30 ur

Konflikti v šoli med različnimi udeleženci  
Moralni razvoj mladostnika in mediacija  
Način reševanja konfliktnih situacij v VI ustanovi  
Mediacija v VI ustanovi: kdaj – zakaj – kako – kdo  
Modeli šolske in vrstniške mediacije v Evropi  
Načrt implementacije mediacije v mojo ustanovo  
Uvajanje mediacije v vzgojno izobraževalno ustanovo  
Programi mediacije v šoli in vrtcu  

6.

TRENINGI, Treningi in analize (snemanje s kamero)

30 ur

  ŠTUDIJE PRIMEROV Vaje  
  IN SUPERVIZIJSKO Igre vlog  
  SPREMLJANJE Supervizijsko spremljanje  

7.

E – LEARNING in Individualno delo in študij

35 ur

  INDIVIDUALNO Ustni in pisni test  
  DELO Zaključek  
   

SKUPAJ :

150 ur

Izvajalci

 • dr. Tanja Pia Metelko, mediatorka in trenerka, direktorica Inštituta za mediacijo Concordia
 • Olga Duh, univ.dipl.spec.ped., mediatorka in trenerka
 • Viktor Benčan, univ.dipl.prof.šp.vzg., mediator in trener
 • Mojca Vatovec, sistemska družinska terapevtka , mediatorka in trenerka
 • gostujoči predavatelji.

Metode oziroma način dela

 • interaktivna predavanja
 • diskusije in debate
 • študije primerov iz prakse (iz tujine in lastne prakse)
 • igre vlog
 • snemanje mediacij s kamero in analize (v manjših skupinah)
 • delavnice
 • delo v parih in v skupinah
 • igre skupinske dinamike
 • učenje in vaje s pomočjo avdiovizionalnih sredstev
 • supervizijsko spremljanje.

Za termine in ceno programa nas pokličite ali nam pišite

 Dodatne informacije

Inštitut za mediacijo Concordia
Jarška cesta 10a, 1000 Ljubljana
T: 068 13 10 15 (pisarna), 040 604 406 (direktorica)
E:  info@concordia.si,
S: www.concordia.si

PRIJAVA


 

ŠOLA ZA STARŠE

Osnovni podatki o usposabljanju

Trajanje:  pod dogovoru s šolo/vrtcem; največ do 8h

Število udeležencev: delavnice do 25 udeležencev, predavanje vsi starši šole/vrtca

Ciljna skupina:

 • starši predšolskih in osnovnošolskih otrok

Cilj:

 • Naučiti udeležence razumevanja, obvladovanja in mirnega ter konstruktivnega razreševanja konfliktnih situacij.
 • Naučiti udeležence temeljnih tehnik in prepoznavanja neverbalne in verbalne komunikacije.
 • Konkretni obojestransko zadovoljujoč dogovor o razrešitvi spornega vprašanja.
 • Naučiti udeležene temeljnih znanj in socialnih veščin s področja splošnih medčloveških odnosov in družinskih odnosov ter razmerij.

Termini in kraj izvedbe:

 • po dogovoru s šolo/vrtcem; običajno v prostorih šole/vrtca

Izvedba:

 • šola/vrtec priskrbi prenosnik, projektor, zvočnike

Program

1. in 2. SREČANJE

Konflikti v družini:

 • Zaradi česa nastanejo in kako jih konstruktivno rešujemo – kaj je konflikt, kako se na konflikte odzivamo
 • Konstruktivno upravljanje in reševanje konfliktov v družini: tri tehnike – kaj je mediacija, proces neformalne mediacije v treh fazah
 • Soočanje s čustvi: kako sprejemati čustva drugega in upravljati svoja – aktivno poslušanje, povzemanje, izražanje empatije
 • Tehnike in proces – veščine dobre komunikacije, preokvirjanje, umetnost postavljanja vprašanj
 • Kako se v družini uspešno pogajamo – postopek reševanje konfliktov v družini, kaj narediti, da drugič ne bi prišlo do iste situacije

3. in 4. SREČANJE

Mediacija v družini:

 • Tehnike in proces – veščine dobre komunikacije, preokvirjanje, umetnost postavljanja vprašanj
 • Kako se v družini uspešno pogajamo – postopek reševanje konfliktov v družini, kaj narediti, da drugič ne bi prišlo do iste situacije

Izvajalci

 • dr. Tanja Pia Metelko, doktorandka socialne pedagogike, mediatorka in trenerka
 • drugi certificirani trenerji

Metode oziroma načini dela

 • usposabljanje je zasnovano interaktivno (sestavljeno je iz teoretičnega, praktičnega in izkustvenega dela)
 • diskusije in debate
 • delo v parih in v skupinah
 • igre skupinske dinamike
 • učenje in vaje s pomočjo avdiovizonalnih sredstev

Za termine in ceno programa nas pokličite ali nam pišite

Dodatne informacije

Inštitut za mediacijo Concordia
Jarška cesta 10a, 1000 Ljubljana
T: 068 13 10 15 (pisarna), 040 604 406 (direktorica)
E:  info@concordia.si,
S: www.concordia.si

PRIJAVA


 

USPOSABLJANJE ZA VRSTNIŠKEGA MEDIATORJA

– 40 UR

Osnovni podatki o usposabljanju

Trajanje: 40 pedagoških ur

Število udeležencev: do 15 udeležencev

Ciljna skupina:

 • učenci osnovnih šol

Cilj:

 • naučiti udeležence razumevanj, obvladovanja ter mirnega in konstruktivnega reševanja konfliktnih situacij
 • usposobiti udeležence za samostojno vodenje mediacijskega procesa pri reševanju konfliktov med vrstniki

Termini in kraj izvedbe:

 • po dogovoru s šolo, običajno v prostorih šole

Izvedba:

 • šola priskrbi prenosnik, projektor, zvočnike

Program

 

NASLOV MODULA

VSEBINSKI SKLOP

1.

UVOD

 

 

Uvod v mediacijo
Spoznavanje temeljnih načel  mediacije

Ogled video posnetka Vrstniška mediacija z analizo

Pravila v mediaciji

2.

KONFLIKT, ČUSTVA V MEDIACIJI Kolaž konflikta
Kako nastane konflikt
Načini spoprijemanja s konflikti
    Čustva v mediaciji

3.

TEHNIKE MEDIACIJE

Temeljne tehnike v mediaciji:

Aktivno/zavestno poslušanje, Povzemanje, Interpretiranje zornega kota drugega udeleženca, Okrepitev pravil, JAZ sporočila, Iskanje pomembnih informacij, Preokvirjanje, Normaliziranje, Približevanje stališč – vzpostavljanje vzajemnosti, Fokusiranje na prihodnost, Uravnotežanje moči, Ločena srečanja, Delitev na manjše dele, Kaj se bo zgodilo ČE, Uporaba splošno veljavnih meril, Možganska nevihta, Metakomunikacija, Ločitev stališč od interesov, Lupljenje čebule

Tehnike postavljanja vprašanj

4.

PROCES MEDIACIJE

Mediacijski krog

Faze mediacije

Začetna faza

Raziskovanje

Razreševanje in pogajanja v mediaciji

Zaključek mediacije in sprejetje dogovora

5.

TRENINGI IN

ŠTUDIJE PRIMEROV 

 

Treningi in analize (manjše skupine, snemanje s kamero)

Vaje

Igre vlog

Individualna praksa – mediiranje

Izvajalci

 • dr. Tanja Pia Metelko, doktorandka socialne pedagogike, mediatorka in trenerka
 • drugi certificirani trenerji

Metode oz. načini dela

 • usposabljanje je zasnovano interaktivno (sestavljeno je iz teoretičnega, praktičnega in izkustvenega dela)
 • diskusije in debate
 • študije primerov iz prakse
 • igre vlog
 • delo v parih in v skupinah
 • igre skupinske dinamike
 • učenje in vaje s pomočjo avdiovizonalnih sredstev

Za termine in ceno programa nas pokličite ali nam pišite

Dodatne informacije

Inštitut za mediacijo Concordia
Jarška cesta 10a, 1000 Ljubljana
T: 068 13 10 15 (pisarna), 040 604 406 (direktorica)
E:  info@concordia.si,
S: www.concordia.si

PRIJAVA