Družinska mediacija predstavlja konstruktiven in dogovoren način reševanja vsakovrstnih sporov v družini, med člani ožje družine (otroci in starši), kot širše družine (širši sorodniki, svaštvo). Družinski člani rešujejo konflikte v družini, kjer se ohranja zakonska zveza in družinska celica, kot družinski člani v sporih, ki imajo za posledico razpad zakonske zveze. Tako v prvih, kot drugih vrstah sporov je mediacija zelo uspešen način urejanja medsebojnih razmerij odnosov.  

Družinska mediacija je dobrodošla metoda reševanja družinskih sporov, učinkovita zlasti v ločitvenih postopkih, saj predstavlja enega najmanj neprijetnih in najmanj travmatičnih načinov ureditve medsebojnih razmerij, ki poleg želja zakoncev nenehno upošteva tudi korist otrok.  

Družinska mediacija je namenjena reševanju konfliktov in sporov med družinskimi člani. Tako so zajete tako osebe ožje (otroci in starši), kot širše družine (širši sorodniki, svaštvo). Če pogledamo udeležence glede na vrsto spora, so zajeti družinski člani, ki rešujejo konflikte v družini, kjer se ohranja zakonska zveza in družinska celica, kot družinski člani v sporih, ki imajo za posledico razpad zakonske zveze.

Udeleženci svoje spore v mediaciji rešijo:

 • dogovorno (dokler vsi v neki rešitvi ne prepoznajo kvalitativno dobrega sporazuma, slednjega ni),
 • sporazumno (odnosi se zaradi pozitivne komunikacije izboljšajo in ne poslabšajo),
 • hitro (povprečna mediacija traja tri srečanja, ki se izvedejo v enem mesecu),
 • cenovno ugodno (če jih primerjamo s sodno potjo reševanja sporov),
 • trajno (ker je dogovor sporazumen, ga udeleženci tudi izpolnijo),
 • celostno (predmet mediacije so lahko vsi spori med udeleženci in ne le izbrani konflikt). 

Družinska mediacija je zelo dobrodošla v postopkih razveze zakonske zveze (tovrstnih postopkov je tudi največ) zaradi razloga, ker so člani družine med seboj povezani v odnosu, ki se nadaljuje.

Udeleženci družinskih sporov so tako:

 • zakonca, ki rešujeta konflikte z namenom ohranitve zakonske zveze
 • zakonca, ki rešujeta spore v zvezi z razvezo zakonske zveze (razveza ZZ, dodelitev mladoletnih otrok v varstvo in vzgojo, dogovor o stikih, dogovor glede preživnine, delitev skupnega premoženja)
 • starši in otroci, ki želijo izboljšati medsebojne odnose in rešiti konflikte
 • sorodniki v najrazličnejših sorodstvenih razmerjih in svaštvo. 

Vrste sporov, ki se rešujejo v družinski mediaciji:

 • spori o vzgoji, varstvu in preživljanju otrok
 • spori glede izvrševanja pravice do osebnih stikov
 • spori glede obsega in delitve skupnega premoženja
 • spori med zakonci, ki si prizadevajo za ohranitev zakonske zveze
 • spori med starši in otroki oz. mladostniki. 

V vsaki mediaciji so upoštevana naslednja temeljna načela mediacije:

 • Prostovoljnost in zaupnost
 • Sodelovanje tretje osebe – mediatorja
 • Nevtralnost mediatorja
 • Mediator strankama ne svetuje
 • Mediator ni pooblaščen za sprejemanje odločitev
 • Pospeševanje pogajanj in ustvarjanje varnega pogajalskega okolja
 • Dajanje moči strankam
 • Obvladovanje antagonizma med strankama
 • Sporazumna rešitev

Mediacija je dobra rešitev:

 • ker odnos med dvema osebama v sporu ni tekmovalen, temveč sodelujoč;
 • ker nosita odgovornost za rešitev oz. izid vpleteni strani sami;
 • ker osebi, ki imata konflikt, sami odločata, kaj, kdaj, kako, do kje se bosta dogovorili oz. rešili konflikt;
 • ker je žarišče usmerjeno v prihodnost (kako bova rešila) in ne na preteklost (kaj, zakaj se je zgodilo);
 • ker je osebama dana popolna svoboda izbire:
 • ker je razmerje moči uravnoteženo (za to skrbi mediator);
 • ker osebi v konfliktu najbolje vesta, kaj je za vsako od njiju najboljše in najbolj pravično
 • v postopkih, kjer se odnos nadaljuje v prihodnosti (zlasti družinski spori).

Cilji družinske mediacije:

 • kvalitetno, konstruktivno in sodelujoče reševanje sporov v družini
 • izboljšanje komunikacije in odnosov med člani družine (med zakoncema, med starši in otroki)
 • zagotavljanje nadaljevanja osebnih stikov med starši in otroki tudi po razpadu družine ter zmanjševanje sporov med njimi
 • hitra in stroškovno nizka rešitev sporov v družini
 • zagotavljanje zaupnosti postopka in vsega, kar se dogaja na mediaciji
 • doseganje celostnih rešitev sporov med udeleženci – reševanje vseh spornih vprašanj
 • iskanje rešitev in sklepanje dogovorov, ki bodo najugodnejši za vse vpletene udeležence
 • sklepanje dogovorov, ki predstavljajo trajn(ejš)o rešitev sporov med vpletenimi
 • širjenje mediacije kot nove kulture odnosov.